PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Vymieňate, či modernizujete výťah? Dajte pozor na zmeny v legislatíve

Neustály pokrok a vývoj v oblasti konštrukcie, bezpečnostných komponentov a systémov vedie k čoraz vyšším nárokom na bezpečnosť a komfort prevádzky výťahu. Od 01. septembra 2017 sa treba pripraviť na zmeny.Skončí platnosť normy STN EN 81-1+A3 a ostane v platnosti norma STN EN 81-20. Tá definuje dodatočné technické požiadavky na konštrukciu a montáž výťahu. Pri uvádzaní nových výťahov do prevádzky je dôležité s ňou počítať už teraz.


Pripravte sa na zmeny

Zásadné zmeny sa dotknú najmä bezpečnosti. Podľa novej normy bude musieť kabína výťahu vyhovieť náročnejším kritériám na pevnosť, odolnosť proti požiaru, ale aj nárokom na materiál pri zhotovení podlahy a stropu. Prísnejším pevnostným vlastnostiam sa podrobia kabínové aj šachtové dvere. Najviac viditeľný rozdiel pritom bude pre užívateľov v podobe vyššej intenzity osvetlenia v kabíne výťahu. Zmeny sa dotknú dokonca aj núdzového osvetlenia.

Plánovanie výmeny výťahu sa vyplatí

Ľudia sa často zamýšľajú nad výmenou výťahu z estetického hľadiska, no ak zohľadníte novú normu STN EN 81-20 platí, že najdôležitejšia zo všetkého je funkčnosť a bezpečnosť. Zamyslite sa preto vopred nad postupom, aký zvolíte pri výmene výťahu. Včasné naplánovanie výmeny vám pomôže vyhnúť sa komplikáciám pri uvádzaní výťahu do prevádzky a v neposlednom rade vyvarovať sa zvýšeným nákladom na dodatočnú prácu a materiál. Ak plánujete v najbližšom čase výmenu alebo rekonštrukciu výťahu, poraďte sa, kedy ho uviesť do prevádzky.

Príklad:

Výberové konanie a výber dodávateľa nového výťahu je ukončené20.12.2016. Komponenty, vybavenie,  dokumentácia výťahu je v súlade s STN EN 81-1 + A3. Zmluvné podmienky začatia prác sú plánované až po úhrade zálohovej platby. Termín úhrady a začatie prác na výmene výťahu je 14.08.2017. Termín ukončenia montáže a posúdenie zhody výťahu 11.09.2019 – V tomto prípade nie je možné uviesť výťah do prevádzky podľa normy STN EN 81–1+A3. Jej platnosť je do 31.08.2017.
Riešením môže byť výmena a úprava komponentov výťahu a dokumentácie. Avšak pripravte sa na vysoké náklady a časovú stratu.

Aby bola zabezpečená spoľahlivá, bezporuchová prevádzka výťahu je nutné vykonávať pravidelnú údržbu, teda všetky potrebné činnosti uvedené v návodoch od dodávateľa a výrobcu, vrátane informácií určených servisnou organizáciou.

Aj vlastníci zariadenia majú povinnosti

Základné požiadavky na prípravu návodov na údržbu novo namontovaných výťahov určuje norma STN EN 13015 + A1. Táto norma definuje pojmy: údržby, servisnej organizácie, pracovníka údržby, výrobcu, dodávateľa, vlastníka zariadenia a iné.    
Norma obsahuje informácie týkajúce sa povinností pre vlastníka zariadenia. Medzi nimi aj výber servisnej organizácie, udržiavanie funkčnosti obojsmerného dorozumievacieho zariadenia, informovanie servisnej organizácie o každej zistenej nesprávnej činnosti zariadenia. 
Od vlastníka budovy sa požaduje na základe posúdenia rizika, aby zabezpečil, že prístupy k budovám, pozemkom, k namontovanému zariadeniu sú bezpečné a neohrozujú zdravie, osoby užívajúce budovy a pozemky. Sú informované o každom zostatkovom ohrození,sú vykonávané všetky opatrenia, ktoré sú výsledkom posúdenia rizika.


Profil spoločnosti TÜV SÜD Slovakia

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. Snahou spoločnosti je podľa miestnych podmienok poskytovať služby, pomocou ktorých sa firmy stanú viac konkurencieschopnými a dokážu zvyšovať predajnosť svojich výrobkov a služieb.
Inšpekčné, certifikačné a dozorujúce činnosti sa vykonávajú v súlade s miestnymi a medzinárodnými normami a predpismi pre široký okruh zákazníkov. Ponúkame komplexný balík služieb z jedného miesta, čím je možné dosiahnuť veľmi priaznivé ceny. Vysoká kvalifikácia a viacročná odborná prax spolu s portfóliom služieb a know-how materskej spoločnosti sú zárukou kvality. Pripravenosť a kompetencie našej spoločnosti priebežne preverujú akreditačné spoločnosti. O našej úspešnosti svedčí stále narastajúci zoznam získaných akreditačných a autorizačných osvedčení.

Autor článku: Ing. Anton Suchý
inšpektor zdvíhacích zariadení TÜV SÜD Slovakia

TÜV SÜD Slovakia
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
tel: + 421 2 48291 286
www.tuv-sud.sk